برزیل

مشخصات کشور

قاره: آمریکا
پایتخت: برزیلیا
زبان رسمی: پرتغالی
جمعیت: ۲۱۲۷۳۲۰۰۰
واحد پول: رئال