2 شب کرابی + 2 شب فی فی + 5 شب پوکت

 • مدت اقامت از ۹ شب و ۱۰ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر بین شهری
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
  اقامت در هتل همراه با صبحانه
  ترانسفر فرودگاهی
  ویزای توریستی
  بیمه مسافرتی
  تور لیدر فارسی زبان
برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۹ شب و ۱۰ روز برگزار شده یکشنبه / ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ ۹ شب و ۱۰ روز برگزار شده دوشنبه / ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ۹ شب و ۱۰ روز
کد تور: 000916
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
کد تور: 0000916
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۷ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
کد تور: 00000916
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۸ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
شهر: جزیره فی فی
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: بالی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۰۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۹۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
شهر: جزیره فی فی
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: بالی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۰۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۹۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
شهر: جزیره فی فی
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: بالی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۰۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: جزیره فی فی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: پوکت

هر نفر در اتاق دو تخته ۹۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان