تور ترکیبی 4 شب کرابی + 5 شب سامویی

 • مدت اقامت از ۹ شب و ۱۰ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر بین شهری
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: پرواز فلای دبی تهران - دبی_کرابی
  اقامت در هتل با صبحانه
  ترانسفر فرودگاهی
  ترانسفررفت و برگشت زمینی و دریایی به سامویی
  ویزای تایلند
  بیمه سفر
برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۹ شب و ۱۰ روز برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۹ شب و ۱۰ روز
کد تور: 000918
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
کد تور: 0000918
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کرابی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: سامویی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

افزایش نرخ پرواز با کانتر مربوطه چک شود